הגשת פרויקט

מעצבת, מעצב, זוג או קבוצת מעצבים מוזמנים להגיש פרויקט לחשיפה ראשונה במתחם עיצוב טרי, ביריד צבע טרי 2024!

הגשת פרויקטים ע”י מעצבות ומעצבים עצמאים ניתן לבצע באמצעות אתר זה בלבד, והיא אינה כרוכה בתשלום. ההגשה כוללת הסכמה על תקנון ההשתתפות המופיע מטה, כניסה למערכת ההגשה, מילוי טופס מקוון של פרטי המעצבים המגישים והעלאת מסמך פרויקט בפורמט PDF (גודל הקובץ מוגבל ל-10MB).

מסמך פרויקט יכלול:
1. טקסט קצר אודות המגישות.ים
2. טקסט קצר אודות הפרויקט המוצע
3. דימויים ו/או הדמיות ככל הנדרש להבנת ההצעה לפרויקט והפריטים שיוצגו במסגרתו
4. סקיצה ראשונית וכללית המתארת את נראותו של חלל התצוגה הרצוי

יש להכין את מסמך הפרויקט מראש! מרגע שהוגש הפרויקט במערכת – לא ניתן יהיה לחזור ולהיכנס אליו לצורך העלאת מסמכים נוספים או תיקון פרטים. 


מערכת ההגשות תהיה פתוחה עד ה-17.12.2023 בשעה 20:00. לא ניתן להגיש פרויקט בכל דרך אחרת או בכל מועד אחר
. תשובות תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני לקראת יריד אביב 2024.

הגשת ולא הופיע לך מסך אישור? כדאי לוודא איתנו ב-tal@freshpaint.co.il.
ניתן ליצור עימנו קשר במייל זה לכל שאלה נוספת בעניין ההגשות.

נא לאשר את התקנון על מנת להתקדם לטופס הגשת הפרויקט:

תקנון

התנאים להגשת מועמדות להשתתפות במתחם עיצוב טרי

הוראות תקנון זה יחולו על כל מי שיגישו מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה. לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

הגשת מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות התקנון להלן, הינך מתבקש שלא להגיש את מועמדותך להשתתפות ביריד.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי השימוש באתר

1.1 אתר זה – www.freshpaint.co.il (“האתר“), הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת צבע טרי אמנות ועיצוב בע”מ (“ החברה“), הוא אתר האינטרנט הרשמי של ירידי “צבע טרי” – היריד לאמנות עכשווית והיריד לעיצוב(“הירידים“), ונועד, בין היתר, לספק מידע בדבר הירידים ולאפשר הגשת מועמדות להשתתפות בירידים.

1.2 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות בירידים, תנאי ההשתתפות בירידים, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.

1.3 החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.4 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או הגשת מועמדות לירידים או כל שימוש אחר באתר. החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.5 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך הגשת מועמדות לירידים או קבלת מידע בדבר הירידים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור.

1.6 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.

1.7 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.8 כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.9 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.10 קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר (“ האתרים המקושרים“) נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

1.11 כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד.

1.12 מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.

2. התנאים להגשת מועמדות לעיצוב טרי

2.1 הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר היא הליך מחייב לכל דבר ועניין מבחינת הפונה, והיא שקולה להגשת מועמדות בכל אמצעי אחר.

2.2 המגיש מועמדות למתחם הפרויקטים ביריד באמצעות האתר (“המועמד”) מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, לרבות התנאים להגשת מועמדות ליריד, מסכים להוראותיו וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, נגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האתר, היריד, הגשת מועמדותו להשתתפות ביריד, קבלתו ליריד או דחיית מועמדותו או כל עניין אחר בהקשר זה .

2.3 הזכאים להגיש מועמדותם להשתתפות במתחם הפרויקטים ביריד העיצוב הם מעצב, זוג או קבוצת מעצבים, מכל תחומי העיצוב. לפרויקטים הנבחרים יוקצה שטח לתצוגה ביתן פתוח בגודל כ-12 מ”ר או כ-​20 מ”ר או כ-30 מ”ר.

2.4 הפרויקטים שיוצגו ביריד העיצוב ייבחרו על ידי החברה, בשיתוף עם ועדת קבלה של היריד, על פי קריטריונים שתקבע החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, תוך הקפדה מרבית על האיכות המקצועית של היריד. החלטת החברה בדבר קבלת מוצר או דחייתו תהא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

2.5 לצורך הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר, יש למלא את טופס הגשת המועמדות הכולל מסירת פרטים אישיים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בו (“ טופס הגשת המועמדות“). הגשת הטופס האמור מהווה אישור לאמיתות הפרטים. יובהר, כי אין חובה על המועמד למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, הגשת מועמדות ליריד לא תתאפשר ללא מסירת כל הפרטים המסומנים בטופס הגשת המועמדות כשדות חובה.

2.6 בנוסף, יידרש המועמד לצרף לטופס הגשת המועמדות, באמצעות הממשק הקיים לשם כך באתר, מסמך פרויקט כקובץ pdf, אשר יכלול טקסט ודימויים ככל הנדרש להבנת ההצעה לפרויקט כמו כן יפרט המסמך את דרישות החלל וההיבטים הטכניים הנדרשים להקמת הפרויקט. ביצוע הפרויקט והקמתו הינם באחריות המציע.

2.7 מסירת פרטים כוזבים (לרבות צירוף מוצרים שאינם פרי יצירתו של המועמד) עלול לגרום נזק משמעותי לחברה ולירידים. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למי מטעמה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת פרטים כוזבים כאמור.

2.8 הפרטים שיימסרו על ידי המועמדים באמצעות טופס הגשת המועמדות, לרבות תיאור הפרויקט של המועמד, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם אצל החברה, יישמר במאגר המידע של החברה, והמועמדים מאשרים לחברה עשיית שימוש בהם בכפוף להוראות כל דין, ללא הגבלת זמן, לצורכי פעילותה, לרבות קיום היריד.

2.9 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים בגלריית התמונות של המועמד. המועמדים יישפו את החברה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם כל נזק שייגרם להם כתוצאה מתביעה כאמור.

2.10 החברה לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה בו טופס הגשת המועמדות או מסמך הפרויקט של המועמד לא התקבלו במערכת החברה בשל בעיה טכנית או אחרת.

2.11 המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות ביריד הוא 17.12.2023 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועד זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.12 החברה רשאית לבטל או לשנות את התנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד בכל עת ולמועמד לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בהקשר זה.

2.13 החברה רשאית לקבל או לדחות כל מועמד מכל סיבה שהיא ובכל עת, וכן לדחות את היריד או לקיימו בפלטפורמה דיגיטלית ו/או לבטלו ללא כל התראה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, והחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה, לא ישאו בכל אחריות שהיא בהקשר זה.

2.14 ההשתתפות ביריד מותנית בתשלום דמי השכירות, בשיחת הסבר והיכרות עם מארגני היריד, ובחתימה על הסכם התקשרות עם החברה בתנאים שתקבע החברה.

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לפרט את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות המשתמשים בשירותיה, כהגדרתם להלן, וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור.

בעת השימוש באתר ובשאר הערוצים והאופנים בהם יש לך קשר עם החברה או מי מטעמה, אתה עשוי להידרש למסור לחברה מידע אישי מסוגים שונים, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי.

בטרם השימוש באתר או מסירת מידע אישי לחברה או עבורה בערוצים אחרים, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך באתר או מסירת פרטים באופן אחר, ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור לחברה מידע כלשהוא באמצעות האתר, או בכלל.

1. הגדרות

1.1 “אתר” – משמעו אתר האינטרנט של יריד “צבע טרי” המנוהל ומתופעל על ידינו בכתובת
https://freshpaint.co.il/he או כל כתובת אחרת כפי שתהא מעת לעת.

1.2 “החוק” – חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

1.3 “מידע” – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.

1.4 “מידע אישי” – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום או שהחברה תאסוף ממך בהתאם למטרת הפניה שלך לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא”ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכו’), וכן כל מידע המהווה “מידע” ו/או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק.

1.5 “מידע אנונימי” – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו’).

1.6 “אתה” או “משתמש” – כל אדם שעושה שימוש באתר ו/או משתתף ו/או מבקר באירועים, לרבות רוכשי כרטיסים לאירועים השונים, רוכשי אמנות, אמנים המבקשים להירשם לחממת האמנים ו/או להשתתף באירועים, וכיוצ”ב.

1.7 “השירותים” – ניהול ותפעול אירועי אמנות, לרבות יריד “צבע טרי” ויריד “צבע משפחתי” וכן ניהול האתר, כהגדרתו לעיל.

1.8 “החממה” או “חממת האמנים” – פלטפורמה לאמנים עצמאיים בראשית דרכם המקצועית שמטרתה לשמש לאמנים זינוק וחשיפה מקצועית.

2. הסכמה

בהתאם לחוק, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן:

2.1 המידע האישי שנמסר על ידך לחברה באתר ו/או פניה באופן אחר לחברה נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ”ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשלים את פנייתך לחברה באמצעות האתר, וכי החברה לא תוכל לספק לך מענה בקשר לנשוא פנייתך אלינו.

2.2 המידע האישי שתמסור לחברה ישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תעשה בו שימוש לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, והכל בין בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה לצרכים ולמטרות המפורטים בסעיף ‏5 להלן, הכל בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

2.3 אם וככל שאתה מוסר מידע אישי של או עבור צד ג’ כלשהוא, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ”י כל דין מצד אותו צד ג’, והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע”י החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג’ ו/או בזכויות אחרות כלשהן.

3. איסוף מידע אישי

במסגרת השימוש באתר, אתה עשוי להידרש למסור והחברה עשויה לאסוף מידע אישי שלך או אודותיך באמצעים טכנולוגיים שונים, כמפורט להלן.

3.1 מידע אישי שאתה עשוי למסור לחברה. סוג המידע האישי שתמסור לחברה עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה שלשמה אתה פונה אלינו. כך למשל, פנייה באמצעות האתר בבקשה להצטרף לניוזלטר של החברה או בבקשה ליצור איתך קשר (באמצעות אזור “צור קשר”), תחייב אותך למסור את כתובת דוא”ל ו/או שם מלא; ככל שהינך אמן המעוניין להירשם לחממה ו/או המציג פריטים למכירה בירידים, יהיה עלייך למסור לחברה פרטים אישיים כמו שם מלא, דוא”ל, כתובת, מין, השכלה, הצהרת אמן, תיק עבודות וכיוצ”ב.

3.2 מידע אישי שהחברה עשויה לאסוף ו/או לקבל מגורם צד שלישי . החברה עשויה לקבל מידע אישי אודותייך מגורמי צד שלישי ו/או שותפים עסקיים המשתפים פעולה עם החברה בקשר עם הירידים, כגון גורמים המפעילים פעילויות במסגרת הירידים או הנותנים חסות לאירועים, גורמים המשווקים ומוכרים פריטי אמנות עבור היריד או בזיקה אליו (להלן: “שותפים עסקיים“).

4. שימוש במידע אישי

החברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת):

4.1 הפעלת האירועים והירידים וכל הקשור בכך; יצירת הקשר עמך; אם הנך אמן – הצגת היצירות שלך במסגרת האירועים ויצירת קשר עמך; ככל שמסרת לנו אמצעי תשלום נעשה שימוש במידע זה לצורך ביצוע והשלמת הליך גבית התשלום ממך, ומשלוח חשבונית/קבלה בגין ביצוע התשלום;

4.2 בנוסף המידע ישמש על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והאירועים המוצעים, לשפר את האתר, למטרות תפעוליות ומטרות אבטחה וניהול סיכונים, על מנת לייעל ולנהל את הקשר עמך וכן לשם עריכת סקרים באשר לפעילות החברה.

4.3 החברה תוכל לעשות שימוש, לעבד, לטייב ולהעשיר את המידע, לרבות באמצעות ספק מידע, למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של שירותי החברה, בין היתר על ידי יצירת אפיון אודותיך. החברה תוכל לעשות שימוש במידע לצורך הצעת הצעות שיווקיות המותאמות אישית עבורך, בין היתר, לצורך עדכונך בפרויקטים, ירידים ופעילויות נוספות מטעם החברה וכן לעשות שימוש בנתונים סטטיסטיים, כמפורט בסעיף ‏7 להלן.

4.4 ככל שמסרת את כתובת הדוא”ל שלך לצורך הרשמה לניוזלטר ודיוורים, החברה תהיה רשאית לשלוח לך עדכונים וחדשות בקשר עם שירותינו. תוכל לבקש להסיר את פרטיך מתפוצת פניות שיווקיות (ניוזלטר) באמצעות פנייה לכתובת הדוא”ל info@freshpaint.co.il

5. העברת מידע לצדדים שלישיים

 

5.1 החברה משתפת פעולה עם קבלני משנה וגופים עסקיים המופעלים ע”י צדדים שלישיים, המספקים לחברה שירותים ו/או תמיכה לצורך אספקת השירותים והפעלת הירידים. ידוע לך ואתה מסכים כי לחיצה על סמלילים (אייקונים) מסוימים באתר עשויה להוציא אותך מהאתר ותעבור ישירות לאתר של ספק השירותים הרלבנטי. כמו כן, ידוע לך כי החברה תהא רשאית להעביר מידע לצדדים שלישיים, כמפורט להלן :

5.1.1 לספקי מחשוב ענן (שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל) לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה.

5.1.2 לספקי תוכנה למיניהם, המספקים לחברה שירותי מחשוב, תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע; לספקים שונים המספקים לחברה שירותים בקשר עם האירועים, לרבות חברת הפרסום והשיווק של היריד, ספקי סליקה, גורמים המנהלים פרוייקטים במסגרת האירועים, כגון “פרוייקט הגלויה הסודית”, בתי תוכנה המספקים לחברה שירותי תפעול וכו’.

5.1.3 החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ”י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ”י כל דין.

5.1.4 במקרה של מיזוג, רכישה, רה ארגון וכיוצ”ב של החברה, לרבות במקרה בו החברה העבירה ו/או המחתה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את עסקיה ו/או מסרה את הפעלתו של יריד כלשהו לצד שלישי.

5.2 ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או מסירת המידע לחברה באופן אחר אתה נותן הסכמתך מדעת לכך.

5.3 החברה מתחייבת כי העברת מידע לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

6. איסוף מידע אנונימי

 

6.1 כאשר אתה עושה שימוש באתר, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך השימוש באתר, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.

6.2 המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו’.

6.3 החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות להלן (כפי שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר; (ה) התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה; (ו) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.

6.4 החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון.

7. כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

7.1 עוגיות הן קבצי טקסט אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

7.2 לידיעתך, לצורך אספקת חלק מהשירותים החברה משתמשת בתוכנות צוברות מידע, כגון עוגיות (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי “Cookies” ו/או ” עוגיות“) לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

7.3 העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך, מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

7.4 השירותים עשויים לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים, למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת – https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ , במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies , וכן במדיניות העוגיות של אאוטברין הזמינה בכתובת – .https://policies.taboola.com/en/cookie-policy/

8. אבטחת מידע

8.1 החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מוירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור במאגרי המידע שלה מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לכך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס להגנת מידע שתמסור לחברה (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).

8.2 לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר או רוכש כרטיסים או פריטי אמנות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו’), על מנת להגן על מידע אישי שלך.

8.3 משתמש המבקש להגיש מועמדות ליריד כאמן יידרש ליצור אזור אישי באתר. עליך להזין, בין היתר, את הדוא”ל שלך וסיסמא שבחרת בהתאם להנחיות המופיעות באתר. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בפרטיך.

8.4 לתשומת ליבך, כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות הפרטים המזהים הנדרשים בעת הכניסה (למשל – דוא”ל ו/או הסיסמא שלך (לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בהם) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.

9. שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

 

9.1 ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה בקשר עם מטרת איסוף המידע וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ”י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ”י כל דין).

9.2 הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא”ל info@freshpaint.co.il, אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם לחובות המוטלות עלינו עפ”י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.

10. קטינים . השירותים המסופקים על ידי החברה מיועדים לבגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינם מיועדים לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), השימוש בשירותים מותר בכפוף להסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס שלך. עם זאת, עצם שימושך באתר ו/או הצטרפות לרשימות הדיוור של החברה ו/או השתתפות בפרויקטים כגון “פרוייקט הגלויה הסודית” ו/או רכישת כרטיסים לירידים, יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהאפוטרופוס החוקי שלך לעשות שימוש זה.

11. צור קשר . הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פניה אלינו במייל info@freshpaint.co.il, ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.

קראתי ואני מאשר/ת את תנאי השימוש של האתר והתקנון.

אישור והמשך