הגשת פרויקט

הגשת פרויקט

מעצבת, מעצב, זוג או קבוצת מעצבים מוזמנים להגיש פרויקט לחשיפה ראשונה בביתן עיצוב טרי, ביריד צבע טרי 2020!

לתשומת ליבכם!

  • אנו מעודדות הגשת פרויקטים חדשים שטרם נחשפו.
  • נשמח לקבל הצעות של מוצרים במהדורה מיוחדת ליריד.

· ניתן ואף רצוי להציע פרויקט שהוא שיתוף פעולה בין מעצבים שאינם עובדים יחדיו בשגרה, החוברים במיוחד לצורך שכירת שטח משותף לתצוגה משותפת ביריד.

· ניתן להגיש הצעה לחלל משותף למעצבים, גם אם אינם משתפים פעולה במוצגיהם, כל עוד התצוגה ותפיסת החלל משותפות.

· שטח תצוגה אחד אינו ניתן לחלוקה למספר מציגים נפרדים!

הנחיות להגשה

הגשת פרויקטים ע”י מעצבים עצמאים ניתן לבצע באמצעות אתר זה בלבד, והיא אינה כרוכה בתשלום.

מערכת ההגשה תהיה פתוחה עד ה 2.12.2019 בשעה 20:00. לא ניתן להגיש פרויקט בכל דרך אחרת או בכל מועד אחר.

ההגשה כוללת הסכמה על תקנון ההשתתפות המופיע מטה, כניסה למערכת ההגשה, מילוי טופס מקוון של פרטי המעצבים המגישים והעלאת מסמך פרויקט (בפורמט פי-די-אף, העלאת הקובץ מוגבלת ל 10MB).

מסמך פרויקט יכלול:

טקסט ודימויים ככל הנדרש להבנת ההצעה לפרויקט.

דרישות החלל וההיבטים הטכניים הנדרשים להקמת הפרויקט.

לידיעתכם | מרגע שהוגש הפרויקט במערכת – לא ניתן יהיה לחזור ולהיכנס אליו לצורך העלאת מסמכים נוספים או תיקון פרטים!

אנא הכינו את מסמך הפרויקט מראש.

תשובות תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני במהלך חודש דצמבר 2019

לבחירתכם שטחי תצוגה בשני גדלים:

כ- ​13 מ”ר – 6,500 ₪ + מע”מ

כ- ​20 מ”ר – 12,000 ₪ + מע”מ

התשלום כולל :

שטח תצוגה בעל קיר אחורי (לכל הפחות)

חיבור לחשמל ותאורת שטיפה

שילוט בשטח וברחבי היריד

עמוד בקטלוג היריד (בדפוס או בדיגיטל)

עמוד באתר האינטרנט של היריד

השתתפות באירועים שהיריד מקיים למוזמניו המגוונים

שמירה על המתחם וביטוח צד ג’ לאורך כל ימי היריד, כולל בימי ההקמה והפירוק.

תקנון

התנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד עיצוב טרי

הוראות תקנון זה יחולו על כל מי שיגישו מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון עם החברה. לפיכך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

הגשת מועמדות להשתתפות ביריד באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. אם אינך מסכים להוראה כלשהי מהוראות התקנון להלן, הינך מתבקש שלא להגיש את מועמדותך להשתתפות ביריד.

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. תנאי השימוש באתר

1.1 אתר זה – www.freshpaint.co.il (“האתר“), הנמצא בבעלותה הבלעדית של חברת פאזה הפקות בע”מ (“ החברה“), הוא אתר האינטרנט הרשמי של ירידי “צבע טרי” – היריד לאמנות עכשווית והיריד לעיצוב(“הירידים“), ונועד, בין היתר, לספק מידע בדבר הירידים ולאפשר הגשת מועמדות להשתתפות בירידים.

1.2 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר והתנאים להגשת מועמדות להשתתפות בירידים, תנאי ההשתתפות בירידים, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של שינויים כאמור יהיה מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.

1.3 החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יתנהל כסדרו ללא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.4 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, אינם נושאים בכל אחריות לשרת אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה באתר או הגשת מועמדות לירידים או כל שימוש אחר באתר. החברה לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי בהקשר זה, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.5 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות שימוש באתר לצורך הגשת מועמדות לירידים או קבלת מידע בדבר הירידים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האמור.

1.6 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם אינם אחראים לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר או כל גורם אחר שאין להם שליטה בו.

1.7 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר, מכל טעם שהוא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה.

1.8 כל זכויות הקניין הרוחני באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, הם קניינה הבלעדי של החברה, וחל איסור מוחלט לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.9 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע או תמונות המופיעים באתר או לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה שהיא, ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.10 קישורים לאתרי אינטרנט אחרים מתוך האתר (“ האתרים המקושרים“) נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים או לאתרים המקושרים או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש או כניסה לקישורים או לאתרים המקושרים הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

1.11 כל התמונות באתר הן לשם המחשה בלבד.

1.12 מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנוגע לאתר או לתקנון זה יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל, מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין החלים בהם.

2. התנאים להגשת מועמדות לעיצוב טרי

2.1 הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר היא הליך מחייב לכל דבר ועניין מבחינת הפונה, והיא שקולה להגשת מועמדות בכל אמצעי אחר.

2.2 המגיש מועמדות למתחם הפרויקטים ביריד באמצעות האתר (“המועמד”) מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, לרבות התנאים להגשת מועמדות ליריד, מסכים להוראותיו וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, נגד החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם האתר, היריד, הגשת מועמדותו להשתתפות ביריד, קבלתו ליריד או דחיית מועמדותו או כל עניין אחר בהקשר זה .

2.3 הזכאים להגיש מועמדותם להשתתפות במתחם הפרויקטים ביריד העיצוב הם מעצב, זוג או קבוצת מעצבים, מכל תחומי העיצוב. לפרויקטים הנבחרים יוקצה שטח לתצוגה בגודל כ-13 מ”ר ​ או כ-​20 מ”ר עבור דמי השכרה .

2.4 הפרויקטים שיוצגו ביריד העיצוב ייבחרו על ידי החברה, בשיתוף עם ועדת קבלה של היריד, על פי קריטריונים שתקבע החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, תוך הקפדה מרבית על האיכות המקצועית של היריד. החלטת החברה בדבר קבלת מוצר או דחייתו תהא סופית ולא ניתן יהיה לערער עליה.

2.5 לצורך הגשת מועמדות ליריד באמצעות האתר, יש למלא את טופס הגשת המועמדות הכולל מסירת פרטים אישיים שונים, על פי ההנחיות המופיעות בו (“ טופס הגשת המועמדות“). הגשת הטופס האמור מהווה אישור לאמיתות הפרטים. יובהר, כי אין חובה על המועמד למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, הגשת מועמדות ליריד לא תתאפשר ללא מסירת כל הפרטים המסומנים בטופס הגשת המועמדות כשדות חובה.

2.6 בנוסף, יידרש המועמד לצרף לטופס הגשת המועמדות, באמצעות הממשק הקיים לשם כך באתר, מסמך פרויקט כקובץ pdf, אשר יכלול טקסט ודימויים ככל הנדרש להבנת ההצעה לפרויקט כמו כן יפרט המסמך את דרישות החלל וההיבטים הטכניים הנדרשים להקמת הפרויקט. ביצוע הפרויקט והקמתו הינם באחריות המציע.

2.7 מסירת פרטים כוזבים (לרבות צירוף מוצרים שאינם פרי יצירתו של המועמד) עלול לגרום נזק משמעותי לחברה ולירידים. נגד מוסרי פרטים כוזבים אפשר שיינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה, למי מטעמה או לצדדים שלישיים בקשר עם מסירת פרטים כוזבים כאמור.

2.8 הפרטים שיימסרו על ידי המועמדים באמצעות טופס הגשת המועמדות, לרבות תיאור הפרויקט של המועמד, וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם אצל החברה, יישמר במאגר המידע של החברה, והמועמדים מאשרים לחברה עשיית שימוש בהם בכפוף להוראות כל דין, ללא הגבלת זמן, לצורכי פעילותה, לרבות קיום היריד.

2.9 החברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים בגלריית התמונות של המועמד. המועמדים יישפו את החברה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בקשר עם כל נזק שייגרם להם כתוצאה מתביעה כאמור.

2.10 החברה לא תשא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה בו טופס הגשת המועמדות או מסמך הפרויקט של המועמד לא התקבלו במערכת החברה בשל בעיה טכנית או אחרת.

2.11 המועד האחרון להגשת מועמדות להשתתפות ביריד 2.12.19 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועד זה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.12 החברה רשאית לבטל או לשנות את התנאים להגשת מועמדות להשתתפות ביריד בכל עת ולמועמד לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה בהקשר זה.

2.13 החברה רשאית לקבל או לדחות כל מועמד מכל סיבה שהיא ובכל עת, וכן לדחות את היריד או לבטלו ללא כל התראה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, והחברה, בעליה, מנהליה, עובדיה, מפעילי האתר או מי מטעמם בהקשר זה, לא ישאו בכל אחריות שהיא בהקשר זה .

2.14 ההשתתפות ביריד מותנית בתשלום דמי השכירות, בשיחת הסבר והיכרות עם מארגני היריד, ובחתימה על הסכם התקשרות עם החברה בתנאים שתקבע החברה.

קראתי ואני מאשר/ת את תנאי השימוש של האתר והתקנון.

אישור והמשך